Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

 

І. Общи положения

1. Общите условия определят взаимоотношенията с потребителите на куриерски услуги, предоставяни от ЕРА ЕКСПРЕС ЕООД.

2. Страните могат да договарят условия, различни от Общите условия, за което подписват отделен договор.

3. С подписите върху формуляра от страна на подателя и служителя на ЕРА ЕКСПРЕС ЕООД при приемането на пратката и издаване на документ за платена цена, договорът за куриерските услуги се счита за сключен.

 

ІІ. Видове пратки и услуги:

 1. Експресни – доставката на пратките се извършва до 1 час след приемане на поръчката.
 2. Бърза заявка – доставката на пратките се извършва до 3 часа след приемане на поръчката.
 3. Обикновена – срок на доставка в рамките на следващия работен ден след приемане на поръчката.
 4. Наложен платеж – получателят на пратката заплаща обявената от подателя стойност. Приемат се само при сключен договор с подателя.

 

ІІІ. Изисквания към размерите, опаковката и адресирането на пратките

1. Размери      - минимални – 90/140 мм

                        - максимални – до 1100 мм в едно от трите измерения

                        - максимално тегло – до 20 кг.

2. Опаковка на пратките – да бъде съобразена с изискванията за здравина, водоустойчивост, добро уплътняване на пакетите.

3. Адресирането на пратките за чужбина е задължително на латиница.

 

ІV. Цени и заплащане

1. Цените на куриерските услуги предоставяни от ЕРА ЕКСПРЕС ЕООД се предплащат с изключение на доставка за сметка на получателя.

2. При сключен договор с постоянни клиенти – съгласно клаузите на договора.

 

V. Приемане на пратки

1. По заявка от адреса на подателя.

 

VІ. Забранени предмети и вещества

1. Забранено е поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на следните вещества и предмети:

  1. Наркотични, упойващи, психотропни, силнодействащи и отровни вещества.
  2. Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети
  3. Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети
  4. Предмети или вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица, или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения.
  5. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации

2. В пощенските пратки, с изключение на застрахованите пратки, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.

 

VІІ. Изисквания за качество

1. Срок на доставка.

            Срокът на доставка на пратката е в зависимост от вида й и се отбелязва:

-          на товарителницата,

-          за пратки по договор – съгласно сключения договор

2. Изисквания при доставка на пратките:

            2.1. Договорът за куриерска услуга се счита за изпълнен с поставянето на подписите на служител на ЕРА ЕКСПРЕС ЕООД и получателя на пратката върху формуляра.

            2.2. Пратката се връчва лично на получателя, а в негово отсъствие на пълнолетен член на семейството или лице, което се е задължило пред ЕРА ЕКСПРЕС ЕООД да му я предаде.

            2.3. При отказ на получателя да получи пратката, това обстоятелство се вписва във формуляра и получателят се подписва.

            2.4. Пратка, недоставена поради отказ или заминаване на получателя в неизвестност, непознат на посочения адрес или починал се връща на подателя.

 

VІІІ. Права и задължения на ЕРА ЕКСПРЕС ЕООД

1. ЕРА ЕКСПРЕС ЕООД определя населените места и офиси за извършване на услугата в страната, от и за чужбина със страни, за които има сключени договори.

2. ЕРА ЕКСПРЕС ЕООД е длъжна да постави на достъпно за потребителите място във всички офиси общите условия и информация, относно:

  1. Технически изисквания за пратките
  2. Цени на услугите
  3. Забранени предмети и вещества за поставяне в пощенските пратки
  4. Изисквания при подаване на международни пратки
  5. Срок за приемане на рекламации и размер на обезщетенията

ЕРА ЕКСПРЕС ЕООД не носи отговорност:

-          за загубена или унищожена пратка при непреодолима сила

-          за забавена доставка или не доставяне на пратка поради грешен адрес

-          за пратки, съдържащи забранени предмети или вещества.

 

ІХ. Права и задължения на потребителите:

1. Ред за рекламации

1.1.   Потребителите имат право на рекламации в случай на повредени, загубени, ограбени или унищожени пратки, както и при неспазване на изискванията за качество.

1.2.   Рекламациите се подават в едномесечен срок от подаване на пратката от подателя или получателя на пратката. За целта се попълва формуляр за рекламации.

1.3.   Срокът за отговор на рекламацията е 15 дни.

 

 

2. Обезщетения

2.1. При неспазване на изискванията за качество, подателят на пратката има право на обезщетение в размер на платената цена на услугата.

2.2. При застраховани пратки размера на обезщетението покрива обявената застрахователна стойност и платената цена на услугата.

            2.3. При не застраховани пратки размера на обезщетението е три пъти стойността на куриерската услуга, но не повече от 20 лв.

 

Х. Ред за решаване на спорове

Възникналите спорове се решават по взаимно съгласие, Закона за пощенските услуги, както и гражданското законодателство на Република България.